STATUT
FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH
Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

tekst jednolity po zmianach wprowadzonych
decyzją Fundatora FIS/17/POF-09 z dnia 27.11.2017

 

Rozdział I   –   Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja Inicjatyw Społecznych”.
 2. Fundacja może używać tłumaczenia nazwy w innych językach.
 3. Fundacja Inicjatyw Społecznych zwana dalej “Fundacją” została ustanowiona przez Fundatora Grzegorza Sokołowskiego oświadczeniem o ustanowieniu fundacji
  z dnia 28 lutego 2006 roku, akt notarialny Repertorium A nr 1612/2006 sporządzony przez Annę Urniaż, notariusza w Olsztynie, prowadzącego Kancelarię Notarialną
  w Olsztynie (10-539) przy ulicy Dąbrowszczaków 2.
 4. Fundacja ma osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia
  6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

§ 2

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 2. Fundacja może posiadać oddziały i przedstawicielstwa na terenie całego kraju
  i za granicą, tworzyć zakłady i filie, a także wchodzić w skład innych fundacji, stowarzyszeń i organizacji o takich samych lub podobnych celach działania.
 3. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą również działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy właściwej o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.

 

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Olsztyn, w województwie Warmińsko-Mazurskim w Polsce.

 

§ 4

Fundację ustanawia się na czas nieograniczony.

 

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na zakres jego działania oraz cele Fundacji jest minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego, zgodnie z oświadczeniem Fundatora.

 

§ 6

 1. Fundacja może posługiwać się pieczęcią oraz wyróżniającymi ją znakami graficznymi.
 2. Znaki graficzne, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
 3. Znaki graficzne są własnością fundacji, podlegają ochronie i nie mogą być używane przez osoby fizyczne lub prawne bez zgody Zarządu.
 4. Członkom organów Fundacji przysługuje prawo używania znaków graficznych.

 

§ 7

 1. Fundacja może prowadzić działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Fundacja planuje zatrudniać osoby, z których:
  a) co najmniej 50% stanowią osoby bezrobotne lub osoby niepełnosprawne lub osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych;
  b) albo co najmniej 30% stanowią osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

 

Rozdział II   –  Cel, zasady i formy działalności

§ 8

Celem Fundacji jest działalność:
– naukowa i naukowo-techniczna,
– oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów,
– wychowawcza,
– szkoleniowa,
– kulturalna i rozrywkowa,
– w zakresie kultury fizycznej i sportu,
– polegająca na ochronie środowiska,
– dobroczynna i opiekuńcza,
– międzynarodowa w zakresie działalności społecznie użytecznej,
– polegająca na ochronie zdrowia i pomocy społecznej,
– w zakresie ratowania życia i zdrowia oraz promowania ratownictwa,
– w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
– polegająca na świadczeniu pomocy prawnej,
– wspierająca powstawanie i rozwój działalności gospodarczej,
– w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i bezrobotnych,
– polegająca na realizacji usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej,
– polegająca na wspieraniu różnorodnych form aktywności społecznej.

 

§ 9

Powyższe cele realizowane będą, poprzez:

 1. organizowanie szkoleń, konferencji, sesji naukowych i sympozjów, warsztatów
  i debat,
 2. przygotowywanie opinii, raportów, opracowań, ekspertyz i analiz,
 3. organizowanie wystaw, pokazów, promocji, aukcji i kiermaszy,
 4. współpraca z placówkami naukowymi, społeczno-kulturalnymi oraz organizacjami lokalnymi,
 5. prowadzenie działalności wydawniczej, publikacyjnej i publicystycznej,
 6. propagowanie w społeczeństwie celów Fundacji,
 7. przeprowadzanie zbiórek publicznych,
 8. gromadzenie środków finansowych, rzeczowych oraz wartości niematerialnych,
 9. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej,
 10. tworzenie warunków do rozwoju pomocy w formie organizowania lub dofinansowywania poszczególnych inicjatyw,
 11. organizowanie, współorganizowanie i wspieranie imprez o charakterze kulturalnym.

 

§ 10

Fundacja może ustanawiać tytuły honorowe i odznaki oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla realizacji celów Fundacji.

 

Rozdział III  –  Majątek i dochody

§ 11

Fundusz założycielski Fundacji wynosi 2100 zł (dwa tysiące sto złotych) i zostaje wniesiony przez Fundatora.

 

§ 12

Majątek Fundacji stanowią:

 1. fundusz założycielski;
 2. darowizny, spadki, zapisy,
 3. subwencje, dotacje, dofinansowania,
 4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
 5. dochody z działalności gospodarczej;
 6. odsetki bankowe,
 7. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
 8. innego rodzaju przysporzenia majątkowe zarówno rzeczowe, jak i finansowe, poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

 

§ 13

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w szczególności w zakresie:

 1. PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 2. PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 3. PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 4. PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 5. PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 6. PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 7. PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 8. PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 9. PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 10. PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 11. PKD 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 12. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 13. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 14. PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
 15. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 16. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 17. PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 18. PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 19. PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 20. PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
 21. PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 22. PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
 23. PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 24. PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
 25. PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 26. PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 27. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 28. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 29. PKD 84.25.Z Ochrona przeciwpożarowa
 30. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 31. PKD 86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego
 32. PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 33. PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 34. PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

§ 14

 1. Dochody osiągane z działalności, o której mowa w §13 przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji i rozwój działalności gospodarczej.
 2. Fundacja nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy członków zarządu lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału fundacji jako kapitał zapasowy lub kapitał niepodzielny w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo.

§ 15

 1. Ofiarodawca może wskazać cel, na realizację którego mają być użyte przekazane przez niego środki.
 2. W przypadku darowizn i innych zapisów celowych, Fundacja może odmówić przyjęcia danej darowizny, zapisu bądź innej formy sponsoringu.
 3. Fundacja nie może przyjmować darowizn i innych form sponsoringu, jeżeli ich przyjęcie byłoby sprzeczne z prowadzoną przez Fundację działalnością.
 4. Fundacja może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Rozdział IV   –   Fundator

§ 16

 1. Do kompetencji Fundatora należy:
  – uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
  – powoływanie i odwoływanie członków Rady,
  – wnioskowanie do Rady o powołanie i odwołanie członków Zarządu,
  – podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
  – podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją,
  – wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości,
  – ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu za pełnione funkcje, przy czym miesięczne wynagrodzenie nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni,
  – wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
  – wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd i Radę,
  – zatwierdzanie na wniosek Zarządu znaku graficznego oraz pieczęci Fundacji.
 2. Fundator podejmuje decyzje w formie pisemnych oświadczeń kierowanych do Fundacji.
 3. W przypadku trwałej niezdolności do sprawowania obowiązków przez Fundatora, rolę Fundatora przejmuje jego żona, a jeżeli jest to niemożliwe – w kolejności: jego zstępni, wstępni, Prezes Zarządu a następnie Wiceprezes Zarządu, którzy sprawowali swoją funkcję w chwili, gdy Fundator stracił zdolność do sprawowania swoich obowiązków.

 

Rozdział V   –   Organy

§ 17

Organami Fundacji są:

 1. Rada,
 2. Zarząd.

 

§ 18

 1. Członkowie organów Fundacji rozpoczynają kadencję z chwilą powołania, a kończą
  z chwilą powołania członków organów na nową kadencję.
 2. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu.
 3. Nie można łączyć funkcji członka Rady oraz członka Zarządu.

 

§ 19

 1. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków danego organu, chyba że Statut stanowi inaczej.
 2. W razie równej liczby głosów w Radzie decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 3. W razie równej liczby głosów w Zarządzie decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. Na wniosek chociażby jednego członka danego organu, głosowania w sprawach osobowych odbywają się w formie tajnej.

 

§ 20

 1. Rada jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych, opiniodawczych i nadzorczych.
 2. Do kompetencji Rady należy:
  a) opiniowanie kierunków działania, metod i programów Fundacji,
  b) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
  c) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Fundacji,
  d) zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd,
  e) powoływanie i odwoływanie Zarządu na wniosek Fundatora,
  f) występowanie do Fundatora z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.

 

§ 21

W skład Rady wchodzą co najmniej 3 osoby, powoływane przez Fundatora na okres nie krótszy niż 3 lata. Fundator wskazuje przewodniczącego Rady.

 

§ 22

 1. Członkostwo w Radzie ustaje w razie upływu kadencji, odwołania, śmierci lub złożenia rezygnacji.
 2. Członkowie Rady mogą być odwoływani przez Fundatora (także przed upływem kadencji), w związku z:
  a) trwałą niezdolnością do sprawowania funkcji,
  b) istotnym naruszeniem postanowień Statutu,
  c) niewypełnianiem obowiązków członka Rady,
  d) podjęciem pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji,
  e) świadczeniem usług na rzecz podmiotów trzecich, których charakter powodowałby naruszenie interesów Fundacji,
  f) innymi przyczynami, które uniemożliwiają dalsze pełnienie funkcji.

 

§ 23

Rada wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącego Rady.

 

§ 24

 1. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub na wniosek Fundatora, nie rzadziej niż raz do roku.
 2. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Fundator oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.
 3. Do ważności uchwał Rady wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.

 

§ 25

 1. Zarząd składa się z nie mniej niż 2 osób powoływanych przez Radę na wniosek Fundatora na okres nie krótszy niż 3 lata.
 2. Kandydata na Prezesa Zarządu wskazuje Fundator. Prezes Zarządu powołuje z grona członków Zarządu – Wiceprezesa.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje w razie upływu kadencji, odwołania, śmierci lub złożenia rezygnacji.
 4. Członkowie Zarządu mogą być odwoływani przez Radę na wniosek Fundatora (także przed upływem kadencji), w związku z:
  – trwałą niezdolnością do sprawowania funkcji,
  – istotnym naruszeniem postanowień statutu,
  – niewypełnianiem obowiązków członka Zarządu,
  – podjęciem pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji,
  – świadczeniem usług na rzecz podmiotów trzecich, których charakter powodowałby naruszenie interesów Fundacji,
  – innymi przyczynami, które uniemożliwiają dalsze pełnienie funkcji.

 

§ 26

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji.
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  – kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  – reprezentowanie działalności Fundacji na zewnątrz,
  – występowanie przed sądami i trybunałami,
  – opracowywanie planów działania oraz preliminarzy wydatków,
  – sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  – przyjmowanie subwencji, spadków, darowizn i zapisów,
  – zatwierdzanie sprawozdań z działalności,
  – podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  – występowanie z wnioskiem do Fundatora w sprawie zmian w statucie oraz likwidacji Fundacji,
  – ustalanie wielkości zatrudnienia oraz wysokości zarobków pracowników Fundacji i osób współpracujących, z zastrzeżeniem §16 ust. 1 lit. g,
  – możliwość powołania na podstawie uchwały Rady Pracowników,
  – możliwość przyjęcia w trybie uchwały regulaminu działania Rady Pracowników.

 

§ 27

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu.
 2. Prezes Zarządu może pisemnie upoważnić Wiceprezesa Zarządu do składania oświadczeń woli w określonych sprawach. Pisemne upoważnienie powinno w takim wypadku stanowić załącznik do dokumentacji określonej sprawy.

 

§ 28

Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb przez Prezesa Zarządu z inicjatywy własnej lub na wniosek: członka Zarządu, Fundatora lub Rady.

 

§ 29

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Stosunek pracy z pracownikami nawiązuje Prezes Zarządu.
 3. Stosunek pracy z Prezesem Zarządu nawiązuje Przewodniczący Rady.

 

§ 30

Zarząd przyjmuje corocznie sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z działalności Fundacji za rok ubiegły.

 

Rozdział VI   –   Zmiana Statutu i celu Fundacji

§ 31

Statut i cel Fundacji może zostać zmieniony na mocy decyzji Fundatora.

 

Rozdział VII  –  Połączenie z inną Fundacją 

§ 32

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 33

W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Fundator po zasięgnięciu opinii Zarządu i Rady.

 

Rozdział VIII   –   Likwidacja Fundacji

§ 34

 1. Likwidacja Fundacji następuje w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
 3. Likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu, chyba że Fundator postanowi inaczej.
 4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane
  na rzecz wskazanych przez Fundatora innych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o celach zbliżonych do celów Fundacji.

 

 

Rozdział IX   –   Postanowienia końcowe

§ 35

W sprawach nie unormowanych Statutem, do działania Fundacji zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zmianami) oraz inne właściwe przepisy prawa.